اخرین مطالب
Home / admin

admin

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود. صدورصورتحساب برگشت از فروش شماره فاکتوربرگشت ازفروش هر سال ادامه شماره سریال سال قبل باشد . نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد: ۱ – اگر در سنوات گذشته ذخیره برگشت از فروش در نظر گرفته باشیم (الزامی) بد : …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده ۲۴۲)

ادارات مالیاتی  مکلف اند در هر صورت که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده ۲۰۳)

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده ۱۸۱)

 به جهت اعمال نظارت بر دفاتر و مدارک و اسناد مودیان اعم از ماشینی و دستی مکانیزه با اهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده۱۹۱)

 تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ادامه مطالب »

قانون ارزش افزوده – ( ماده ۱۹)

 مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد …

ادامه مطالب »

قانون ارزش افزوده – (ماده ۱۰)

 هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده ۹۵ )

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به …

ادامه مطالب »

قانون ارزش افزوده – (ماده۴۷)

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را …

ادامه مطالب »

توی یک صبح سرد زمستونی محفل خانواده تون گرم گرم صبح زمستونی و برفي تون بخیر وخوشی

ادامه مطالب »